استعاره زیبای حضرت علی (ع) در فضیلت علم

این استعاره زیبای حضرت علی (ع) نیز خواندنی است.
علم را به انسان نیرومندی تشبیه می کنند که دارای ویژه گی های زیر است.

IMAM ALI:
» Human Being« , a metaphor for knowledge : : حضرت علی علیه السلام
Tips the persuers of knowledge :

1 – اِنَّ الْعِلْم ذوفَضائلَ کثیرهٍ علم دارای فضائل زیادی است.
۱ – knowledge embodies a great number of virtues.

2 – فَرَأسُهُ التواضع سرش نماد تواضع است.
۲ – Modesty is its head .

3 – و عِینُهُ البرائَه مِنَ الحَسَدْ چشمش ازحسد ، آزاد است.
۳ – Its eyes are free from envy.

4 – و اُذُنُهُ الْفهْم گوشش آماده ی فهمیدن است.
۴ – Its ears are understanding.

5 – و لِسانُهُ الصِّدْق زبانش راست گفتار است.
۵ – Its tongue is truthfulness.

6 – و حِفظُهُ الْفَحْص حافظه اش آماده ی پژوهش است.
۶ – Its achievement is verification.

7 – و قَلْبُهُ حُسْنُ النیّه دلش مالاما ل حسن نیت است.
۷ –Its heart is sincerity.

8 – و عَقْلُهُ مَعْرِفُهُ الاشیاء و الْامُور خردش درانتظار معرفت و شناختن اشیاء‌ و امور است.
۸ – Its intellect is the appreciation of the world and its complexities.

9 – وِ یِدُهُ الرّحْمَه دستش درحال لطف و رحمت است.
۹ – Its hands are mercy.

10 – و رِجُلُهُ زیارهُ العَلماءِ پایش برای دیدار علماء آماده است.
۱۰ – Its feet lead him to the real learners.

11 – و هِمَّتُهُ السّلامَه و همتش برای صلح و سلامت بلند است.
۱۱ – Its goal is to achieve its security and the peace of mind.

12 – و حِکْمَتُهُ الُوَرَعْ حکمتش پرهیزکاری است.
۱۲ – Its creed is resolution in piety.

13 – و مُسْتَقَرَّهُ اَلنَّجاه قرارگاهش رستگاری است.
۱۳ – Its main purpose is going and coming back safely.

14 – و قائِدُهُ الْعافیَهْ جلودارش عافیت است.
۱۴ – Its main arm is its mental spiritual and physical health.

15 – و مَرْکَبُهُ الْوَفا مرکبش وفا است.
۱۵ – Loyalty is its wagon.

16 – و سِلاحُهُ لینُ الْکَلِمَهْ اسلحه اش نرم زبانی است.
۱۶ – Its weapon is nice talking.

17 – و سِیفُهُ الرِّضا شمشیرش رضا است.
۱۷ – Its sword is satisfaction.

18 – و قوسُهُ الْمُداراه کمانش مدارا است.
۱۸ – Its bow is taking care of its own privacy.

19 – جَیشُهُ مُحاوِرَه الْعُلَماءِ لشکرش گفتگوی با علماء است.
۱۹ – Its army is dialogue with the learned.

20 – مالُهُ اَلاْدَبْ ثروتش ادب است.
۲۰ – Its wealth is courtesy.

21 – ذخیرَتُهُ اِجْتِنابُ الذُّنوب پس اندازش دوری از گناه است.
۲۱- Its reserves are abstinence from sin.

22 – زادُهُ اْلمَعْروفْ توشه اش نیکی است.
۲۲ – Its nourishment is good deeds.

23 – مائُهُ الْمُوادِعَهْ آشامیدنیش سازگاری است.
۲۳ – Its main survival source is being gentle with the others.

24 – دَلیلهُ الْهدی رهبرش هدایت است.
۲۴ – Its guidance is reaching the truth.
25 – رَفیقُهُ مُحِبَّهُ الْاَبْرار رفیقش دوستی نیکان است.
۲۵ – Its friend is the love of the righteous.

تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی