فضیلت های علم و دانش از نظر حضرت علی علیه السلام

IMAM ALI:
» Human Being« , a metaphor for knowledge : : حضرت علی علیه السلام
Tips the persuers of knowledge :

1 – اِنَّ الْعِلْم ذوفَضائلَ کثیرهٍ علم دارای فضائل زیادی است.
۱ – knowledge embodies a great number of virtues.

2 – فَرَأسُهُ التواضع سرش نماد تواضع است.
۲ – Modesty is its head .

3 – و عِینُهُ البرائَه مِنَ الحَسَدْ چشمش ازحسد ، آزاد است.
۳ – Its eyes are free from envy.

4 – و اُذُنُهُ الْفهْم گوشش آماده ی فهمیدن است.
۴ – Its ears are understanding.

5 – و لِسانُهُ الصِّدْق زبانش راست گفتار است.
۵ – Its tongue is truthfulness.

6 – و حِفظُهُ الْفَحْص حافظه اش آماده ی پژوهش است.
۶ – Its achievement is verification.

7 – و قَلْبُهُ حُسْنُ النیّه دلش مالاما ل حسن نیت است.
۷ –Its heart is sincerity.

8 – و عَقْلُهُ مَعْرِفُهُ الاشیاء و الْامُور خردش درانتظار معرفت و شناختن اشیاء‌ و امور است.
۸ – Its intellect is the appreciation of the world and its complexities.

9 – وِ یِدُهُ الرّحْمَه دستش درحال لطف و رحمت است.
۹ – Its hands are mercy.

10 – و رِجُلُهُ زیارهُ العَلماءِ پایش برای دیدار علماء آماده است.
۱۰ – Its feet lead him to the real learners.

11 – و هِمَّتُهُ السّلامَه و همتش برای صلح و سلامت بلند است.
۱۱ – Its goal is to achieve its security and the peace of mind.

12 – و حِکْمَتُهُ الُوَرَعْ حکمتش پرهیزکاری است.
۱۲ – Its creed is resolution in piety.

13 – و مُسْتَقَرَّهُ اَلنَّجاه قرارگاهش رستگاری است.
۱۳ – Its main purpose is going and coming back safely.

14 – و قائِدُهُ الْعافیَهْ جلودارش عافیت است.
۱۴ – Its main arm is its mental spiritual and physical health.

15 – و مَرْکَبُهُ الْوَفا مرکبش وفا است.
۱۵ – Loyalty is its wagon.

16 – و سِلاحُهُ لینُ الْکَلِمَهْ اسلحه اش نرم زبانی است.
۱۶ – Its weapon is nice talking.

17 – و سِیفُهُ الرِّضا شمشیرش رضا است.
۱۷ – Its sword is satisfaction.

18 – و قوسُهُ الْمُداراه کمانش مدارا است.
۱۸ – Its bow is taking care of its own privacy.

19 – جَیشُهُ مُحاوِرَه الْعُلَماءِ لشکرش گفتگوی با علماء است.
۱۹ – Its army is dialogue with the learned.

20 – مالُهُ اَلاْدَبْ ثروتش ادب است.
۲۰ – Its wealth is courtesy.

21 – ذخیرَتُهُ اِجْتِنابُ الذُّنوب پس اندازش دوری از گناه است.
۲۱- Its reserves are abstinence from sin.

22 – زادُهُ اْلمَعْروفْ توشه اش نیکی است.

۲۲ – Its nourishment is good deeds.

23 – مائُهُ الْمُوادِعَهْ آشامیدنیش سازگاری است.
۲۳ – Its main survival source is being gentle with the others.

24 – دَلیلهُ الْهدی رهبرش هدایت است.
۲۴ – Its guidance is reaching the truth.
25 – رَفیقُهُ مُحِبَّهُ الْاَبْرار رفیقش دوستی نیکان است.
۲۵ – Its friend is the love of the righteous. (4:40).

تهیه و تنظیم :
عباس دهکردی

تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی