نامه ی بدون نقطه

نوشته ای که ذیلاً از نظر خواننده گرامی می گذرد نامه ای است که مرحوم میرزا محمد الویری به مرحوم احمد خان امیر حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلج رقمی داشته که شروع و خانمه نامه ، از حروف بی نقطه انتخاب و در نوع خود از شاهکار های ادب پارسی به شمار می آید . انگیزه نامه و موضوع آن، قلت درآمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است . این نامه در زمان ناصر الدین شاه نوشته شده است.

سر سلسله امرا را کردگار احد امر و عُمر سرمد دهاد.

دعاگو محمد ساوه ای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر ، ملک الملک کمالم و معلم مسائل حلال و حرام در کل ممالک اسم و رسم دارم. در هر علم معلم و در هر اصل موسسم.

در کلک عماد دومم در عالم. در علم و حکم مسلم کلامم. سر سلسله اهل کمالم. اما کو طالع کامکار و کو مرد کرم؟

دلمرده آلام دهرم. کوه کوه دردها در دل دارم. مدام در دام وام و علی الداوم در ورطه آلام دهرم، هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و که را واسطه کار آرم که مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد . مکرر داد کمال دادم و در هر مورد مدح معر که ها کردم. همه گوهر همه دُر ،همه لاله ، همه گل، همه عطار همه سرور دل، اما لال را مکالمه و کر را سامعه و کور را مطالعه آمد . همه را طلا سود هدر محک ادراک آورده احساس مس کردم و لامساس گو آمدم.

اما علامه دهرم، ملولم و محسود و عوام کالحمار محمود و مسرور…

لااله الا الله وحده وحده ، دلا در گله مسدود دار در همه حال  که کارهای همه عکس مدعا آمد علاوه همه درد ها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل در آمد.

عالم و عام و لام و کرام، صالح و طالح ،صادر و وارد،کودک و سالدار، گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک،سرکه و ساک،کره و عسل، سمک و حمل،گرمک و کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو، الی کلم کدو ،همه در راه، مگر دعاگو که در کل محرومم و در حکم کالمعدوم.

اگر موهوم و معلول معدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم . مگر کرم سر کار اعلی که سرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده و دادرس آمده، دردها دوا، وام ها ادا و کام ها روا گردد.

له طول عمر کطول المطر سواء له الدردهم و که المدره دهد مرد را  کام دل کردگار ،همه عمر آسوده و کامکار دل آرا همه کار و کردار او ملک در سما کار او طول الله عمره و دمره حاسده، هلک اعداءه، اعطه ماله، اصلح احواله و اسعده اولاده مدام السما.

تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی