گزیده ای از سخنان پیامبر اسلام

گزیده‌ای از سخنان پیامبر (ص)

۱-    هر چه فرزند آدم پیرتر می‌شود، دو صفت در او جوانتر می‌گردد: حرص و آرزو

۲-    دو گروه از امت من هستند که اگر اصلاح یابند، امت من اصلاح می‌یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می‌شود: علما و حکّام

۳-    شما همه، شبان و مسئول نگاهبانی یکدیگرید.

۴-    نمیتوان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق میتوان.

۵-    ناداری بلاست، از آن بدتر و دشوارتر بیماری دل است.

۶-    مؤمن همواره در جستجوی حکمت است.

۷-    از نشر دانش نمیتوان جلوگیری کرد.

۸-    دل انسانی همچو پریست که در بیابان به شاخه‌ی درختی آویزان باشد، از وزش بادها دائم در انقلابست و زیر و رو می‌شود.

۹-    مسلمان آنست که مسلمان از دست و زبان او در آسایش باشند.

۱۰-   رهنمای بکار نیک، خود کننده‌ی آن کار است.

۱۱-   هر دل سوخته‌ای را عاقبت پاداشی است.

۱۲-   بهشت زیر قدمهای مادران است.

۱۳-   در رفتار با زنان از خدا بترسید و آنچه درباره‌ی آنان شاید، از نیکی دریغ ننمائید.

۱۴-   پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی همه فرزند آدمید و آدم از خاک است. گرامی ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.

۱۵-   از لجاج بپرهیزید که انگیزه‌ی آن، نادانی و حاصل آن پشیمانی است.

۱۶-   بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند.

۱۷-   خشم مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت کردگار بیندیش.

۱۸-   چون تو را ستایش کنند، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند باز و آنچه را از من نمیدانند، بر من ببخش و بالاتر از آنچه می‌گویند قرار بده.

۱۹-   بصورت متملّقین، خاک بپاشید.

۲۰-   اگر خدا خیر بند‌ه‌ای را اراده کند، نفس او را واعظ و رهبر او قرار می‌دهد.

۲۱-   صبح و شامی بر مؤمن منیگذرد مگر اینکه بر خود گمان خطا می‌برد.

۲۲-   سختترین دشمن تو همانا نفس‌ اماره است که در میان دو پهلوی تو جا دارد.

۲۳-   دلاورترین مردم آنست که بر هوای نفس غالب آید.

۲۴-   با هوای نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.

۲۵-   خوشا بحال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

۲۶-   راستی، به دل آرامش می‌بخشد و از دروغ، شک و پریشانی میزاید.

۲۷-   مؤمن آسان انس میگیرد و مأنوس دیگران می‌شود.

۲۸-   مؤمن همچو اجزاءِ یک بنا، همدیگر را نگاه میدارد.

۲۹-   مَثَل مؤمنین در دوستی و علقه به یکدیگر، مَثَل پیکری است که چون از آن بدرد آید، باقی اعضاء به تب و بی‌خوابی دچار شوند.

۳۰-   مردم مانند دانه‌های شانه با هم برابرند.

۳۱-   تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است.

۳۲-   فقری سختتر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی بالاتر از تفکر نیست.

۳۳-   از گهواره تا گور دانش بجوئید.

۳۴-   دانش بجوئید گرچه به چین باشد.

۳۵-   شرافت مؤمن در شب زنده‌داری و عزّت او در بی‌نیازی از دیگران است.

۳۶-   دانشمندان، تشنه‌ی آموختنند.

۳۷-   دل‌باختگی ( انسان را) کر و کور می‌کند.

۳۸-   دست خدا با جماعت است.

۳۹-   پرهیزکاری جان و تن را آسایش می‌بخشد.

۴۰-   هرکس چهل روز بخاطر خدا زندگی کند، چشمه حکمت از دلش به زبان جاری خواهد شد.

۴۱-   با خانواده خود به سربردن از گوشه مسجد گرفتن، نزد خدا پسندیده‌تر است.

۴۲-   بهترین دوست شما آنست که معایب شما را به شما منماید.

۴۳-   دانش را به بند نوشتن در آورید.

۴۴-   تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد، و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد شد.

۴۵-   تا عقل کسی را نیازموده‌اید، به اسلام آوردن او وقعی نگذارید.

۴۶-   تنها به عقل می‌توان به نیکی‌ها رسید، آنکه عقل ندارد از دین تهی است.

۴۷-   زبان نادان، بیش از ضرری است که تبهکاران به دین می‌رسانند.

۴۸-   هر صاحب خردی از امت مرا چهار چیز ضروری است: گوش دادن به علم بخاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن.

۴۹-   مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

۵۰-   من برای امت خود، از بی‌تدبیری بیم دارم نه از فقر.

۵۱-   خداوند زیباست و زیبائی را دوست میدارد.

۵۲-   خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

۵۳-   تملّق خوی مؤمن نیست.

۵۴-   نیرومندی به زور بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آید.

۵۵-   بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران است.

۵۶-   بهترین خانه‌ی شما آنستکه یتیمی در آن به عزّت زندگی کند.

۵۷-   چه خوبست ثروت حلال در دست مرد نیک.

۵۸-   رشته‌ی عمل به مرگ بریده می‌شود مگر به سه وسیله : خیراتی که مستمر باشد، علمی که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که برای والدین دعای خیر کند.

۵۹-   پرستش‌کنندگان خدا سه گروهند: یکی آنان که از ترس عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان است، دیگر آنان که به طمع پاداش عبادت می‌کنند و این عبادت مزدوران است. گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است.

۶۰-   سه چیز نشانه‌ی ایمان است: دستگیری با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگری گذشتن، به دانشجو علم آموختن.

۶۱-   علاقه‌ات را به دوست خود ظاهر کن تا رشته‌ی محبت محکمتر شود.

۶۲-   آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، مقدّس نادان.

۶۳-   مردم را از دوستانشان بشناسید چه انسان همخوی خود را به دوستی می‌گیرد.

۶۴-   گناه پنهان به صاحب گناه زیان می‌رساند، گناه آشکار به جامعه.

۶۵-   در بهبودی کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئی فردا رفتنی هستید.

۶۶-   روزی را در قعر زمین بجوئید.

۶۷-   چه بسا از خودستائی، از قدر خود میکاهند و از فروتنی، بر مقام خود می‌افزایند.

۶۸-   خدایا، فراخ‌ترین روزی مرا در پیری و پایان زندگی کرامت فرما.

۶۹-   از جمله‌ی حقوق فرزند بر پدر این است : نام نیکو بر او بگذارند و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد، برای او همسر انتخاب کند.

۷۰-   صاحب قدرت، آنرا به نفع خود بکار می‌برد.

۷۱-   سنگین‌ترین چیزی که در ترازوی اعمال گذارده می‌شود خوشخوئی است.

۷۲-   سه امر، شایسته توجه خردمند است: بهبود زندگانی، توشه آخرت، روزی حلال.

۷۳-   خوشا بحال کسی که زیادی مال را به دیگران ببخشد و زیادی سخن را برای خود نگاهدارد.

۷۴-   مرگ، ما را از هر ناصحی بی‌نیاز می‌کند.

۷۵-   اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانی در عاقبت!

۷۶-   عالم فاسد، بدترین مردم است.

۷۷-   هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بلائی بود.

۷۸-   نفرین باد بر کسی که بار خود را بدوش دیگران بگذارد.

۷۹-   زیبائی شخص در گفتار اوست.

۸۰-   عبادت، هفت گونه است که از همه والاتر، طلب روزی حلال است.

۸۱-   نشانه‌ی خوشنودی خدا از مردم، ارزانی قیمتها و عدالت حکومت آنهاست.

۸۲-   هر قومی، شایسته‌ی حکومتی است که دارد.

۸۳-   از ناسزا گفتن، بجز کینه‌ی مردم، سودی نمی‌بری.

۸۴-   پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده‌اند، ستیزه جوئی با مردم است.

۸۵-   کاری که نسنجیده انجام شود، بسا که احتمال زیان دارد.

۸۶-   آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیکیها یکسره محروم خواهد بود.

۸۷-   از دیگران چیزی نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد.

۸۸-   خداوند دوست ندارد بنده‌ای را بین یارانش با امتیاز ببیند.

۸۹-   مؤمن، خنده‌رو و شوخ است و منافق، عبوس و خشمناک.

۹۰-   اگر فال بد زدی، بکار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی، فراموش کن و اگر حسود شدی، خوددار باش.

۹۱-   دست یکدیگر را بدوستی بفشارد که کینه را از دل می‌برد.

۹۲-   هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانا نباشد، مسلمان نیست.

۹۳-   خوشروئی کینه را از دل می‌برد.

۹۴-   مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.

۹۵-   در یک سطح زندگی کنید تا دلهای شما در یک سطح قرار بگیرد. با یکدیگر در تماس باشید تا به هم مهربان شوید.

۹۶-   خردمندترین مردم کسی است که با دیگران بهتر مدارا کند.

۹۷-   هنگام مرگ، مردمان می پرسند از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشتگان می‌پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده؟

۹۸-   منفورترین حلالها نزد خداوند، طلاق است.

۹۹-   بهترین کار خیر، اصلاح بین مردم است.

۱۰۰- خدایا مرا بدنش، توانگر ساز و به بردباری، زینت بخش و به پرهیزکاری، گرامی بدار و به تندرستی، زیبائی ده.

تمام حقوق این سایت برای © 2022 آئین فرزانگی. محفوظ است.
پشتيباني توسط سايت آئین فرزانگی